نمادشیمیاییاتم هرعنصررابایک علامت که به آن نمادشیمیایی می گویندنمایش میدهند.برای اینکه نوع اتم عناصر مشخص شودمعمولایک یادوحرف اول نام عنصر مورد نظر رابه کار می برند که همیشه برای حرف اول از حروف بزرگ استفاده می شود و اگر نماد شیمیایی عنصری دو حرفی بود حرف دوم از حروف کوچک استفاده می شود.

مانند هیدروژن بانمادH  وهلیوم بانماد  He

باجدول سرگرمی صفحه زیر هم بازی کنید وهم نمادهای شیمیایی را به خاطر بسپارید


بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
نویسنده :hesami|سرگرمي | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com